Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 3 • Laporan Kolokium 2

Meningkatkan Pemahaman Dan Suasana Pembelajaran Pelajar Bagi Subjek Biologi Tingkatan Empat Menggunakan Kaedah Peta Minda Secara Berkumpulan
oleh:
Hasmalina Binti Hamzah (P48655)
Hazwin Dalila Harris (P48603)


Pernyataan Masalah

Kajian ini dijalankan kerana pelajar sering bermasalah dalam memahami isi kandungan bagi subjek Biologi. Pelajar sering melihat subjek biologi sebagai subjek yang membosankan

Kaedah peta minda di pilih kerana ianya dilihat sebagai salah satu kaedah motivasi yang dapat merangsang para pelajar mengingat dengan lebih mudah dan interaktif

Metodologi Kajian, Setting Kajian, dan Sampel Kajian

Metodologi Kajian ini ialah:

Perancangan
- Pemerhatian oleh guru terhadap tingkah laku pelajar sewaktu sesi PnP oleh guru asal.
- Guru menyenaraikan alternatif dan membuat perbincangan.
- Guru merancang instrumen yang akan digunakan dalam fasa tindakan dan penilaian.

Tindakan
- Guru memilih topik yang sesuai dalam subjek Biologi (The Use of Technology in Food Production)
- Aktiviti ini dilakukan semasa 3 waktu pengajaran Biologi.

Pemerhatian
- Guru membuat pemerhatian dan catatan semasa kerja berkumpulan.

Refleksi
- Penilaian kendiri oleh guru.
- Hasil temubual.
- Hasil analisis borang kaji selidik.

2. Setting kajian ini adalah pelajar di Sekolah Agama Menengah Bestari.

3. Sampel kajian ialah seramai 60 orang pelajar dari kelas 4 Al-Biruni dan 4 Al-Kindi.

Pengumpulan dan Analisis Data

Pemerhatian pengkaji (Penilaian kendiri-RPH)
Borang kaji selidik
Temubual berstruktur dan tidak berstruktur

Analisis Data

Daripada pemerhatian, didapati pelajar lebih aktif dan bersemangat ketika melakukan tugasan dan tidak kekok berinteraksi dalam kumpulan. Hasil pembentangan juga kreatif dan memuaskan.

Hasil daripada temubual kebanyakan pelajar mengatakan kaedah peta minda memberi gambaran lebih jelas tentang isi pengajaran, penting sebagai aktiviti pengukuhan pelajar, perlu diaplikasi di awal pengajaran, membantu dalam komunikasi antara pelajar, lebih bersifat interaktif dan pelajar dapat bertukar idea tentang sesuatu perkara.

Implikasi Kajian

Terdapat perubahan yang sangat ketara terhadap minat pelajar pada subjek ini setelah kaedah ini di terapkan. Walaupun begitu, Penambahbaikan perlu dijalankan bagi meningkatkan keefisyenan kajian yang di jalankan.

Penggunaan peta minda memudahkan pelajar memahami setiap konsep, istilah dan isi kandungan bagi tajuk nutrisi dalam subjek Biologi, mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan dapat meningkatkan komunikasi pelajar.

Kebaikan | Kelemahan
Kebaikan
- penggunaan visual berupaya meningkatkan minat pelajar
- penggunaan peta minda adalah kaedah yang sesuai untuk memudahkan pelajar untuk mengingat

Kelemahan
- pelajar mungkin bosan jika guru hanya memfokuskan kaedah peta minda sahaja
- perlu tunjuk ajar guru terutama jika pelajar perlu membuat peta minda yang melibatkan banyak maklumat

Apa yang dapat dipelajari daripada kajian | PENAMBAHBAIKAN

Penggunaan peta minda bukan hanya terbatas penggunaannya kepada pelajar untuk mengingat. Kreativiti yang ada pada guru membolehkan penggunaan peta minda yang lebih meluas iaitu diaplikasikan sebagai teknik pengajaran di dalam bilik darjah. Bagi guru pula, bolehlah mempelbagaikan aplikasi peta minda di dalam kelas dengan mengintegrasikan dengan kaedah berpusatkan pelajar seperti mengadakan aktiviti pembentangan, pertandingan, aktiviti berkumpulan dan lain-lain lagi.

No comments:

Post a Comment