Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 2 • ULASAN JURNAL • AKTIVITI 2

JURNAL 1
Tajuk: Implementing Readers Theatre as an Approach to Classroom Fluency Instruction.
Pengarang: Chase Young; Rasinski, Timothy

Kajian tindakan yang dilakukan:

Mengkaji kesan teknik Research Theatre untuk memperbaiki kefasihan dan pencapaian membaca secara keseluruhan di kalangan pelajar sekolah rendah.

Masalah:

Kebanyakan pelajar menganggap pembacaan pantas adalah sama seperti pembacaan lancar/mahir. Pengkaji menganggap keadaan tersebut sebagai tidak kena pada tempatnya dan ia merupakan pendekatan yang tidak berasas untuk diamalkan dalam pengajaran. Pengkaji berpendapat pendekatan ini boleh membawa kepada generasi pembaca yang boleh membaca dengan cepat, tetapi hanya mempunyai kefahaman yang sedikit tentang apa yang dibaca dan tidak mendapat kepuasan. Selain itu, perhatian yang kurang diberikan kepada kaedah membaca dengan ekspresi yang bermakna.

Sampel, setting kajian:

29 orang pelajar gred dua monolingual di Eagle Elementary School, Dallas. Kajian dibuat pada minggu kedua sekolah sehingga minggu terakhir sesi persekolahan.

Bagaimana kajian dibuat:

Pengumpulan data melalui

· borang penilaian daerah dan negeri untuk mengukur peningkatan pembacaan di kalangan pelajar.

· Borang penilaian Texas Primary Reading Inventory (TPRI)

· Rubrik – mengukur penggunaan dari segi sajak dan puisi

Dapatan kajian

1. Ketepatan pengecaman perkataan oleh pelajar telah meningkat dengan sedikit peningkatan pada penghujung tahun.
2. Peningkatan dari sedi kadar bacaan pelajar di dalam kelas.
3. Peningkatan dari segi kefasihan yang didapati melebihi jangkauan pada seorang murid biasa/normal gred 2.
4. Kesimpulannnya, kesemua sample kajian telah menunjukkan peningkatan yang jauh lebih baik daripada kelas lain yang kurang menekankan teknik Readers Theatre.
.................................................................................................................................................................
JURNAL 2
Tajuk: Action research approach on Mobile Learning Design for the Underserved
Pengarang: Paul H. Kim

Kajian tindakan yang dilakukan:

Kertas ini membincangkan satu kajian tindakan yang memfokuskan kepada pembangunan model pembelajaran mobile bagi tujuan pembangunan literasi kanak-kanak masyarakat asli migran, di Amerika Latin.

Masalah:

· Perbezaan yang ketara wujud pada kadar literasi dan capaian kepada pendidikan formal bagi populasi asli dan bukan asli (UNESCO/OREALC, 2004).

· Di Mexico, ramai kanak-kanak asli tinggal di dalam komuniti yang sangat kecil, tidak disediakan sekolah; satu kumpulan lain pula akan sentiasa berpindah-randah dengan ibu bapa mereka setiap tahun untuk menuai, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap (Schmelkes, 2000)

Sampel, setting kajian:

250 kanak-kanak migran asli, 20 ibu bapa, 9 wakil tempatan dan kawasan, 4 pegawai kerajaan, 5 ketua korporat, 6 kakitangan sokongan.

Ibu bapa dan kanak-kanak yang menjadi sampel daripada 5 kampung yang berbeza.

Bagaimana kajian dibuat:
· Pemerhatian on-site

· Temubual kepada kanak-kanak secara individu dan berkumpulan

· Pelbagai jenis data termasuk diari daripada pemerhatian, dokumen, rakaman audio, gambar dan rakaman video dikumpulkan melalui siri interaksi dengan semua yang terlibat dalam kajian ini.

Dapatan kajian

Kanak-kanak mendapati peranti mobile merupakan teman membaca yang sangat menyeronokkan. Ibu bapa pula menerima peranti tersebut adalah sesuai untuk proses pembelajaran.
.................................................................................................................................................................
JURNAL 3
Tajuk: An action research project on preparing teachers to meet the needs of underserved student populations.
Pengarang: Gayle A.Buck and Jeanene G.Cordes

Kajian tindakan yang dilakukan:

Kertas ini membincangkan satu kajian tindakan yang ditumpukan kepada peringkat awal dalam pembentukan program persediaan guru. Fokus utama kajian ini ialah untuk menyediakan guru-guru sains sekolah rendah dan menengah agar dapat memenuhi keperluan kanak-kanak daripada populasi kecil.

Masalah:

· Peringkat keyakinan yang rendah dalam mengajar subjek Sains di populasi Terpencil.

· Kurang pengetahuan tentang strategi pedagogi bagi menggalakkan kejayaan kepada populasi terpencil.

· Kurangnya kesediaan guru untuk mengajar Sains kepada pelajar di dalam latarbelakang yang berbeza.

Sampel, setting kajian:

· -20 guru pra latihan daripada College of education and Human Science, USA, kanak-kanak daripada populasi terpencil

Bagaimana kajian dibuat:

Pengumpulan data melalui:

Soal selidik terbuka, dokumen seminar, pemerhatian, analisis kuantitatif dan kualitatif, penilaian seminar, maklum balas online

Dapatan kajian

· Kajian menunjukkan keputusan yang lebih baik terhadap tahap keyakinan dan pengetahuan guru bagi memenuhi keperluan populasi pelajar terpencil dalam pendidikan Sains.

· Kajian telah membawa kepada pembangunan pengalaman secara informal dan pelbagai di dalam organisasi tempatan.

· Memperluaskan fokus melebihi pengalaman guru, untuk menyediakan metod kajian yang bersesuaian agar dapat memenuhi keperluan populasi pelajar terpencil dalam pendidikan Sains.

No comments:

Post a Comment