Tuesday, January 12, 2010

Mini Kajian Tindakan by Kump 5

Check out this SlideShare Presentation:

Saturday, December 19, 2009

Thursday, December 17, 2009

ULASAN JURNAL

JURNAL 1

Tajuk: Implementing Readers Theatre as an Approach to Classroom Fluency Instruction.

Pengarang: Chase Young; Rasinski, Timothy

PENGUMPULAN DATA

1. Penilaian daerah dan negeri untuk mengukur tahap perkembangan membaca setiap pelajar.

a. The Developmental Reading Assessment dilaksanakan pada permulaan dan hujung tahun persekolahan.

i. Mengukur tahap pembacaan pelajar berdasarkan ketepatan pengecaman perkataan dan pemahaman.

b. Texas Primary Reading Inventory (TPRI)

i. Mengukur kadar pembacaan dan bentuk sajak/puisi.

ii. Pelajar diberi ujian pra dan pos untuk mengukur tahap kefasihan.

iii. Pengukurannya berasaskan soalselidik yang dibina untuk memerhati dan merekod karakteristik pembaca yang fasih.

c. Dinilai di awal dan akhir sesi persekolahan.

BAGAIMANA MENGANALISIS DATA

1. Penilaian kuantitatif - Pemerhatian dan set penilaian yang mengukur kelakuan, sikap, motivasi dan minat pelajar.

2. Penilaian kualitatif

a. pandangan daripada ibu bapa pelajar

b. tahap motivasi pelajar

c. tahap penyertaan yang tinggi

................................................................................................................

JURNAL 2

Tajuk: An action research project on preparing teachers to meet the needs of underserved student populations.

Pengarang: Gayle A.Buck and Jeanene G.Cordes

Pengumpulan Data dan Bagaimana data dianalisis

1. Soal selidik

a. Dibuat oleh konsultan luaran

b. Menilai dari segi

i. Tahap keyakinan semasa mengajar subjek Sains

ii. Tahap pengetahuan strategi pedagogi guru tersebut

iii. Kesediaan guru untuk mengajar pelajar yang mempunya pelbagai latar belakang.

2. Refleksi dan respon bertulis – soalah berkisar tentang pembacaan dan pengalaman program.

3. Field notes

a. Setiap field experience diperhatikan oleh salah seorang pengkaji.

b. Ambil kira aspek aktiviti, strategi yang digabungkan.

c. Interaksi di antara guru pra perkhidmatan dan pelajar.

4. Dokumen Khusus – pelajar diberi tugasan untuk memperkembang aktiviti untuk tunjukkan kefahaman mereka terhadap pengajaran kepada populasi yang sangat berbeza.

Analisis kuantitatif

Data daripada soal selidik dikumpul, dikodkan dan dianalisa oleh konsultan luaran.

Analisis kualitatif

Memberikan pengkaji kefahaman teknikal terhadap kajian yang dijalankan.

Menilai sama ada kajian dapat meningkatkan keyakinan guru pra perkhidmatan dan pengetahuan dalam pengajaran Sains pada populasi pelajar yang berbeza ini.

................................................................................................................

JURNAL 3

Tajuk: Action research approach on Mobile Learning Design for the Underserved

Pengarang: Paul H. Kim

1. Mendokumenkan perbincangan dengan kumpulan sasaran di pelbagai peringkat dan domain.

2. Membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak asli migran di 5 buah kampung.

3. Membuat pengujian pilot terhadap pelbagai peranti mobile. Refleksi kritikal yang diperoleh daripada pengujian ini telah merumuskan kefahaman menyeluruh terhadap konteks, model pembelajaran dan kekangannya.

4. Temuramah kanak-kanak scara individu, secara luaran di sekitar ladang, tempat berteduh atau tempat berteduh pekerja.

Menilai dari pelbagai aspek yang berasaskan 6 kriteria iaitu Situation Specificity, Cultural Specificity, Practical Usability, Theoritical Applicability, Economic Scalability dan Viable Sustainability.

Friday, December 11, 2009

ULASAN BUKU
CHAPTER 1 • ACTION RESEARCH EXPLAINED

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang takrifan penulis tentang Kajian Tindakan

“Action research is an investigation, where, as a result of rigorous self-appraisal of current practice, the researcher focuses on a problem (or a topic or an issue which needs to be explained), and on the basis of information (about the up-to-date state of the art, about the people who will be involved and about the context), plans, implements, then evaluates an action then draws conclusions on the basis of the findings.”

(Macintyre 1991)

Kepentingan kajian literature

- dapat mengenalpasti topik yang relevan, menarik dan bersesuaian untuk pengkaji.

- Sebagai sumber rujukan dan idea bagi pengkaji, sama ada ingin membuat kajian lanjutan tentang apa yang telah dikaji oleh kajian literature yang lepas.

- Memberikan gambaran terhadap pelbagai kemungkinan/masalah yang mungkin dihadapi sewaktu menjalankan KT, seperti sample kajian, masa, pengaruh sekeliling, bantuan, kesesuaian tajuk dengan umur sample kajian, factor social.

Bagaimana data dikumpulkan

- ini membawa kepada istilah “Triangulation” yang bermaksud merancang metod pengumpulan data yang berbeza terlebih dahulu sebelum melaksanakan langkah pertama dalam kajian. Lebih ideal lagi jika kajian diselia oleh orang yang berbeza-supaya dapatan kajian nanti boleh dibandingkan dan keputusan yang sahih diperolehi.

- Matlamatnya adalah untuk mendapatkan data yang bersifat objektif dan berlaku secara konsisten. Ini bermaksud, data harus dikumpul pada beberapa situasi dan tempat yang berlainan, agar dapat gambaran sebenar apa yang berlaku.

- VERY IMPORTANT PRINCIPLE: pengkaji mengambil sebarang langkah yang mungkin untuk mengurangkan bias agar memastikan dapatan kajian adalah sahih.

- Jika usaha ini kelihatan agak rumit dan kompleks, penulis mencadangkan agar pengkaji membuat kajian secara berkumpulan.

Pendapat penulis tentang Kajian Tindakan: Kreatif, kontekstual, realistic, fleksibel, teliti, illuminating dan asli.

................................................................................................................................................................

CHAPTER 2 • THE ROLE OF THE LITERATURE

Penulis menjelaskan kepentingan membaca tinjauan literature adalah untuk:

- memperkayakan pengalaman

- metod yang digunakan, tempat menjalankan kajian, peserta terlibat, dapatan, apa yang diperoleh daripada kajian

- perspektif yang berbeza daripada pelbagai penulis terhadap topik yang sama. Hal ini boleh mendatangkan kekeliruan, tetapi boleh diatasi jika pembaca memahami sumber dan implikasi terhadap perkara yang tidak konsisten itu.

- Item/topik yang perlu diteliti dalam tinjauan literature dan jurnal.

How to begin

- Reviewing the literature. Stage 1. Scanning the field.

o Rujuk semula penilaian pengajaran dan kenalpasti bidang/aspek yang boleh dikaji atau ditambahbaik.

o Ada juga kebanyakan pengkaji sudah tahu topik yang akan dipilih berdasarkan apa yang pengkaji rasakan memerlukan penambahbaikan.

- Stage 2. Selecting key texts.

o Selepas selesai memilih topik, langkah seterusnya adalah menyaring bilangan kata kunci. Ini dilakukan dengan cara mengenalpasti apa yang dikaji oleh kajian tersebut, apa persoalan kajian yang diutarakan, apa isu yang diketengahkan, metod pegumpulan data, apa dapatan yang diperoleh.

Writing a literature review

- untuk menunjukkan bagaimana kajian yang dilakukan mempunyai panduan, terarah dan mendapat inspirasi daripada pembacaan tinjauan literature yang lepas. Panduan ini adalah untuk membantu pengkaji membuat keputusan yang yang hendak disiasat dan bagaimana hendak melakukannya.

- Dalam bahagian literature review, matlamatnya adalah untuk menunjukkan bagaimana persoalan kajian dan apa langkah/strategi yang diambil diilhamkan daripada pembacaan literature yang lepas.

- Penulis mencadangkan, adalah sesuai untuk menyebut sedikit tentang pemilihan teks yang menerangkan tentang kajian yang kita jalankan untuk menunjukkan bahawa kita mendapat kefahaman daripada pembacaan tersebut.

- Perkara lain yang peru diambilkira adalah: panjang perkataan, bilangan persoalan yang hendak digunakan.

................................................................................................................................................................

CHAPTER 3 • FORMULATING RESEARCH QUESTION

Persoalan kajian merupakan focus utama dalam kajian. Ia perlulah jelas, tidak kabur dan asli. Membuat persoalan kajian yang menarik dna berguna adalah perkara kritikal dalam proses kajian kerana matlamat KT adalah untuk menyediakan bukti atau data untuk menjawab segala persoalan kajian.

Aspek lain yang juga perlu dipertimbangkan agar KT dapat dilaksanakan dengan yakin dan beretika adalah:

ETHICAL CONSIDERATIONS

Memastikan keseluruhan proses membuat KT menepati etika dan tidak menimbulkan ketegangan antara peserta kajian, sama ada di sekolah atau setting kajian yang lebih besar.

Observe protocol

‘Peraturan’ pertama ialah memberikan gamabran yang jelas tentang topik kajian, rancangan tindakan, siapa yang terlibat dan cara pengumpulan data kepada semua yang terlibat. Ini berguna untuk membantu pengkaji menjelaskan dan menjustifikasi tujuan kajian dan seterusnya menyumbang kepada kejayaan keseluruhan KT.

Menyimpan salinan bagi sebarang aktiviti komunikasi, sebagai persediaan kepada guru.

Perlu mendapatkan kelulusan daripada pengetua terlebih dahulu sebelum memberitahu ibu bapa.

Pengkaji perlu mematuhi prosedur dalam sesebuah organisasi atau sekolah; sebagai contoh jika sekolah telah merangka pelan atau mekanisma untuk menangani perubahan di sekolah.

Decentre

Penulis mencadangkan langkah terbaik untuk mengelakkan berlaku masalah ialah dengan decentre; iaitu meletakkan diri di tempat kanak-kanak, ibu bapa atau guru dan cuba untuk memahami keinginan dan masalah yang dihadapi.

Confidentiality

Memastikan kerahsiaan dan hanya memberikan maklumat kepada individu tertentu yang terlibat dengan kajian seara langsung. Ini untuk memastikan peserta kajian bertindak dengan sejujur yang mungkin.

Bias

Memastikan peserta kajian menjawab soal selidik, diperhatikan dan ditemubual dan menjawab dengan jujur dan yakin. Ini adalah untuk mengelakkan berlaku berat sebelah dan boleh mempengaruhi dapatan kajian. Inilah sebabnya mengapa pengumpulan data adalah lebih baik jika dilakukan oleh orang yang berlainan. Di sinilah konsep Triangulation diaplikasikan.

Reliability

Mengurangkan bias menjadikan sesuatu kajian itu sahih dan boleh dipercayai. Apabila persoalan kajian telah dibuat, adalah lebih baik jika ianya diuji kepada rakan-rakan terdekat. Ini adalah untuk memastikan maksud soalan tersebut difahami dengan betul bagi individu yang berbeza dan menunjukkan jenis jawapan yang bakal diberikan oleh responden.

Validity

Cara untuk memastikan persoalan kajian adalah sah/valid ialah dengan menyemak sama ada ianya mematuhi peraturan berikut:

- adakah persoalan tersebut dibina dengan jelas supaya jawapan yang diberikan dapat memberikan data kepada kajian?

- Adakah prosedur kajian jelas dan membolehkan kesemua peringkat kajian boleh dinilai?

- Adakah langkah diambil untuk mengurangkan bias dan meningkatkan kesahihan?

................................................................................................................................................................

CHAPTER 4 • GATHERING THE DATA

Perlu mempertimbangkan soalan-soalan berikut semasa merancang pengumpulan data

Apa?

kajian hendak meliputi tentang apa, sama ada seluruh kurikulum atau satu aspek sahaja?

apa yang diandaikan tentang pembelajaran baru yang bakal berlaku?

Maklumat apa yang diperoleh dari literature yang bantu dalam merancang kajian?

Bagaimana?

- hendak mengumpul data?

- Apa strategi yang hendak diguna?

- Apa langkah yang akan diambil untuk mengurangkan bias? Laksanakan triangulation?

Bila?

- kekerapan kumpul data?

- Ambil kira factor kesediaan pelajar.

- Apa alternatif?

Di mana?

- tempat menjalankan pengumpulan data?

- Ambil kira ganggunan dari ibu bapa.

Apa sumber?

- peralatan video, tape recorder, komputer, mikrofon

Apa jenis rakaman yang perlu dibuat?

- field notes – mana, bila dan berapa banyak maklumat diperlukan/yang hendak direkodkan?

- Pemerhatian – apa format, kekerapan, adakah mengambil kira non-verbal behaviour?

- Soal selidik – berapa banyak soalan dan berapa bilangan responden


5 instrumen pengumpulan data

Field notes

- cara yang paling cepat untuk rekod kelakuan semasa ia berlaku

- adalah quick observation tentang sesuatu yang berlaku sekarang, jadi, kaedah ini ada liveliness dan keaslian

- contoh: Guru merekod field notes terhadap bilangan kanak-kanak yang sedikit dalam masa seminggu. Pastikan meliputi semua aspek dalam pembangunan intelek, social, emosi, fizikal dan motor.

Kemudian, merekod dalam buku nota. Guru-guru berkumpul secara mingguan untuk bincang dapatan yang diperoleh daripada kanak-kanak tersebut.

Hasil perbincangan boleh dijadikan material yang boleh digunakan sebagai bukti untuk lakukan proses pupil profiling.

- TAPI – segala perekodan hanya boleh menerangkan tentang insiden, berbanding pengkaji cuba untuk menjelaskan ‘mengapa’. Ini boleh dikatakan SPECULATION (not a good research tool)

Audio and videotape recording

- boleh digunakan untuk merekod jarak dalam berinteraksi, kelajuan sebutan, intonasi suara dan perkataan yang sebenar yang dicakapkan.

- Rakaman video membantu dari segi merakam postur badan, ekspresi muka dan pergerakan yang dibuat, interaksi kerja kumpulan dan sebarang aspek dalam pengajaran.

- Perlu ada sokongan, contohnya yang diperolehi melalui ‘triangulation’.

Structured observation schedules

- merupakan cara yang berguna dalam mengumpul data objektif di dalam kelas.

- Boleh digunakan dalam pelbagai cara, untuk merekod aspek pengajaran dan pembelajaran

- Hasil rakaman memberikan sumber informasi yang banyak yang boleh digunakan untuk refleksi dan penilaian. Ia boleh membentuk asas untuk perbincangan dan perancangan akan datang.

Soal selidik

- merupakan tinjauan terhadap pendapat yang berlainan daripada bilangan responden yang ramai. Soalannya adalah standard, dimana setiap responden akan menerima bilangan soalan dan jenis yang sama.

- Responden dipilih secara rawak, supaya dapat mengurangkan risiko berlaku bias.

- Merupakan cara yang pantas dan efektif untuk mengumpulkan banyak maklumat dari jumlah responden yang ramai.

Temuramah

- Merupakan face-to-face interaction yang membolehkan penyoal untuk menanyakan soalan yang telah disediakan terlebih dahulu dan membolehkan penerangan lanjut diperoleh dari reponden; jika diperlukan.

- Responden mempunyai peluang untuk menyatakan pendapat masing-masing.

- Penyoal juga boleh membuat pemerhatian terhadap non-verbal cues.

................................................................................................................................................................

CHAPTER 5 • ANALYSING THE DATA

Pada peringkat ini, pengkaji perlu mendapatkan makna/mentafsir makna dari pelbagai sumber bukti untuk mengenalpasti konstruk seperti tema, insiden, corak (pattern) dan trend.

  • Tema – idea yang konsisten yang berlaku
  • Insiden – kekerapan sesuatu berlaku, atau bilangan respon dari soal selidik yang memberikan jawapan yang sama
  • Corak – masa berlakunya sesuatu; sama ada ia berlaku secara tunggal atau berkelompok
  • Trend – kekerapan corak yang berlaku

Menurut penulis inilah yang merupakan kata kunci yang kritikal dalam membuat penjelasan terhadap apa yang sedang berlaku.

How should I record my findings?

Data daripada kajian kes

Kenalpasti insiden, trend, corak pada data untuk menjelaskan maksudnya.

Bandingkan pencapaian setiap responden dan rekodkan pencapaian masing-masing. Dengan ini, pengkaji boleh mengatakan bahawa beberapa aspek telah dicapai oleh individu tertentu, manakala individu lain pula masih memerlukan lebih latihan.

Data daripada observation schedules

- kenalpasti kategori yang ingin dinilai dan direkodkan.

- Dapatkan insiden, bandingkan rakaman yang telah dibuat dan kenalpasti corak dan trend.

- Menganalisa hubungan di antara maklumat yang diperolehi.

Data daripada soal selidik

- kenalpasti insiden yang berlaku, trend, buat perbandingan dari segi tema dan trend yang ditetapkan.

- Jika memerlukan maklumat tambahan, pengkaji boleh membuat temuramah susulan dengan responden.

Data daripada rakaman audio dan temuramah

- pengkaji perlu nilai apa maksud perbualan terebut, adakah apa yang diperkatakan mengarah kepada kesimpulan yang diharapkan oleh pengkaji, dan menilai sama ada jawapan responden sama atau kontra dengan kajian yang telah dibuat dalam literature.

- Analisa jawapan responden untuk kenalpasti insiden, persamaan dan tafsirkan apa yang dimaksudkan oleh responden tersebut.

Data daripada rakaman video

- rakaman video berguna dalam menunjukkan corak pergerakan atau interaksi social.

- Membolehkan pengkaji menyemak semula insiden yang spesifik sekerap mana yang diingini.

- Boleh dikukuhkan dengan adanya bukti daripada foto untuk menjelaskan lagi hasil yang diperoleh.

................................................................................................................................................................

CHAPTER 6 • WRITING A DISSERTATION OR THESIS


Saturday, December 5, 2009

AKTIVITI 12 • PEMURNIAN

PENAMBAHBAIKANpernyataan masalah | tujuan | objektif kajian

Pernyataan Masalah


Didapati bahawa terdapat masalah dalam penguasaan bahasa Melayu sama ada secara keseluruhan atau bahagian tertentu dalam bahasa Melayu. Selain itu, pelajar kurang berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Mereka menganggap bahawa subjek bahasa Melayu ini adalah satu subjek yang mudah terutamanya dalam kalangan pelajar Melayu. Hal ini kerana, bahasa Melayu adalah bahasa ibunda mereka. Mereka beranggapan bahawa mereka sudah menguasai kemahiran bahasa tersebut sebagai pertuturan harian berbanding bahasa lain. Selain itu, kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang masih ditakuk lama, iaitu menggunakan kaedah kuliah yang membosankan pelajar, secara tidak langsung telah menyebabkan mereka tidak berminat untuk mempelajari bahasa Melayu.


Objektif Kajian


Kajian ini dijalankan bagi memenuhi beberapa objektif berikut:

1. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

2. Meningkatkan penglibatan pelajar melalui kaedah nyanyian atau karaoke dalam pengajaran dan pembelajaran.


Persoalan Kajian


1. Adakah kaedah nyanyian dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

2. Adakah kaedah ini meningkatkan penglibatan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran?

TUGASAN 4 • MINI KAJIAN TINDAKAN • AKTIVITI 13

TEORI, STRATEGI, KAEDAH yang boleh diadaptasi bagi setiap masalah

PENDEKATAN BERPUSATKAN PELAJAR
Dalam pembelajaran berpusatkan pelajar, peranan guru sebagai pembimbing adalah penting. Terutama sekali pada peringkat awal pembelajaran, setiap pelajar cuba menyesuaikan diri mereka dengan cara pembelajaran yang baru.

Peranan guru adalah mengawasi kemajuan pelajar dan memberi sokongan, galakan dan runding cara. Guru juga memainkan peranan dalam menguruskan bahan pengajaran dan bertindak sebagai fasilitator.

Bahan pembelajaran yang dihasilkan menggalakkan penyertaan aktif pelajar dan memberi maklumbalas, dan tidak hanya membaca, mendengar atau melihat secara pasif sahaja.

IMPLIKASI terhadap kajian
1. Pendekatan ini membolehkan menentukan kadar pembelajaran mereka, terutama selepas waktu kelas; untuk meluangkan masa memahami bahagian yang sukar.
2. Gabungan aktiviti menyanyi, membaca, mendengar dan melihat berupaya mengekalkan tumpuan dan mengelakkan kebosanan.
3. Guru perlu menyatakan objektif pengajaran dengan jelas sebelum pengajaran bagi memudahkan pelajar mengetahui apa yang perlu dicapai di akhir kelas.
.................................................................................................................................................................
TEORI KONSTRUKTIVISME
Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001), konstruktivisma adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

Selain itu, proses pengetahuan juga berlaku dalam konteks sosial, iaitu seseorang pelajar bertukar-tukar idea dengan pelajar lain dalam kumpulan kecil atau besar.

IMPLIKASI teori konstruktivisme terhadap kajian
1. PnP akan berpusatkan pelajar.
- ini adalah untuk mengatasi kelemahan pengajaran subjek yang menggunakan kaedah berpusatkan guru. Justeru, tumpuan, inisiatif dan minat pelajar dapat ditingkatkan dengan penyertaan aktif dalam aktiviti karaoke/nyanyian ini.
2. Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif.
3. Guru berperanan sebagai fasilitator.
4. Guru mengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar dan merancang kaedah pengajarannya berasaskan pengetahuan tersebut.
- guru boleh mengaplikasikan kaedah ini untuk memperbaiki tahap penggunaan bahasa sedia ada pelajar dan menggalakkan pelajar menggunakan bahasa yang tepat.
- Seterusnya guru boleh meluaskan perbendaharaan kata pelajar, sedikit demi sedikit untuk membolehkan pelajar membina pengetahuan yang baru selaras dengan objektif pembelajaran.
5. Guru bertindak sebagai perekabentuk bahan pengajaran.

.................................................................................................................................................................
PEMBELAJARAN KOPERATIF


Pembelajaran koperatif adalah strategi pengajaran yang berstruktur dan sistematik, iaitu ahli-ahli dalam sebuah kumpulan kecil sahaja bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu matlamat yang sama.

Dalam pembelajaran koperatif, terdapat hubungan saling bergantungan yang positif pada matlamat pelajar. Pelajar merasakan mereka boleh mencapai matlamat, jika hanya pelajar lain dalam kumpulan mencapai matlamat pembelajaran mereka. Kejayaan sesebuah kumpulan bergantung kepada hasil kerja yang dilakukan oleh setiap ahli kumpulan.


Implikasi Terhadap Kajian1. Pembelajaran koperatif dilakukan bertujuan untuk memastikan pelajar yang dilantik sebagai ketua perlu memainkan peranan dan tanggungjawabnya untuk memastikan kejayaan tugasan yang dihasilkan bersama ahli kumpulannya.


2. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menggalakkan pelajar menjadi seorang aktif, bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain.

3. Menggalakkan pelajar untuk membantu setiap ahli kumpulan yang lemah iaitu dengan cara memberikan tunjuk ajar kepada mereka.


.................................................................................................................................................................

TEORI TINGKAHLAKU (TEORI PELAZIMAN OPERAN)

Teori Pelaziman Operan ialah tingkahlaku secara tidak sengaja. Ia fokus kepada pembelajaran di mana tingkah laku sengaja diperkukuh atau dilemahkan oleh konsekuen.

Hukum kesan Thorndike (Thorndike's Law of Effect) menyatakan bahawa sebarang tindakan yang menghasilkan kesan yang memuaskan atau menyeronokkan mempunyai kemungkinan yang besar akan diulang.

Salah satu yang dapat dilihat ialah melalui ganjaran. Ganjaran merupakan peneguhan positif diberi selepas sesuatu tingkahlaku berlaku dengan tepat boleh mengukuh dan mengekalkan tingkah laku pelajar yang berkenaan.

Implikasi Terhadap Kajian

1. Guru akan memberikan ganjaran kepada pelajar contonya melalui token apabila pelajar menjawab soalan dengan betul. Secara tidak langsung ini akan menggalakkan pelajar untuk menjawab setiap soalan yang dikemukakan oleh guru.

2. Selain itu, ia juga akan menggalakkan penyertaan pelajar di dalam kelas kerana pelajar akan bersaing antara satu sama lain untuk menjawab soalan daripada guru.

3. Pelajar dapat berfikir dengan cepat dan dapat menguji sejauhmana mereka faham tentang topik yang diajar oleh guru berkenaan.

4. Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan ceria kepada pelajar-pelajar.

.................................................................................................................................................................
KERANGKA TEORITIKAL, KONSEPTUAL dan OPERASIONAL kajian

Kerangka teoritikal
Kerangka teoritikal membentuk konsep, terma, definisi, model dan teori yang menjadi asas disiplin bagi kajian yang hendak dilaksanakan. Seterusnya akan membentuk "masalah" kajian, soalan kajian, pengumpulan data dan analisis serta bagaimana mentafsir data.
Satu kaedah untuk menentukan kerangka pemikiran ialah melalui tinjauan literatur dengan pembacaan yang berkait rapat dengan tajuk yang dikaji. Sepanjang pencarian berkenaan, pengkaji akan berjumpa dengan tajuk jurnal, kata kunci dan maklumat-maklumat lain, konsep, model dan teori yang berbagai-bagai jenis.
Pengkaji harus bijak memilih kerangka teoritikal kerana ia akan menjadi panduan dalam proses penyelidikan bagi mengenal pasti terma yang relevan dengan konsep, definisi pemboleh ubah, soalan-soalan khusus yang hendak diselidik, memilih responden kajian, prosedur pemilihan, strategi pengumpulan data, teknik menganalisis dan interpretasi hasil dapatan kajian.Ciri-ciri kerangka teoritikal yang baik meliputi:
• Membantu pengkaji mengenal pasti topik yang hendak dikaji.
• Panduan mencari kajian-kajian lepas.
• Memilih aspek yang difokus.
• Merapatkan jurang di antara maklumat yang diketahui dan tidak diketahui.
• Memberi panduan kepada pengkaji memilih responden yang sesuai.

Teori yang digunakan

Koperatif

Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Dalam kajian ini, guru akan menggunakan kaedah tersebut bagi mencungkil kebolehan setiap pelajar. Melalui pembelajaran koperatif ini, diharapkan pelajar dapat berinteraksi secara positif dalam kumpulan dan menggalakkan budaya perkongsian idea antara satu sama lain.

Konstuktivisme

Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan iut mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme.

Pelaziman Operan (Ganjaran)

Selain itu, kajian ini juga menggunakan teori pelaziman operan, pengukuhan positif. Pengukuhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran kepada pelajar setelah perlakuan itu ditunjukkan, bertujan supaya perlakuan tersebut akan diulang. Dalam kajian ini, kami akan memberikan ganjaran kepada pelajar yang banyak terlibat dalam aktiviti P& P. Ganjaran akan diberikan dalam bentuk pujian, senyuman atau pemberian hadiah.

.................................................................................................................................................................

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual adalah antara jenis teori yang mencuba untuk menghubungkan kesemua aspek yang ditemui ( definisi masalah, tujuan,sorotan kajian, metodologi,pengumpulan dan penganalisisan data. Kerangka Konseptual berperanan sebagai peta yang berkaitan dengan penemuan secara impirikal (pemerhatian atau ujian ). Ini kerana, kerangka konseptual berpontensi sangat hampir kepada penemuan impirikal mereka menggunakan bentuk-bentuk yang b erbeza bergantung kepada persoalan atau masalah kajian.

Tajuk

Karaoke atau Nyanyian dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Objektif

1) Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran.

2) Meningkatkan penglibatan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran.

Tempat Kajian

Bilik darjah

Sample Kajian

20 orang pelajar dalam subjek bahasa Melayu

Prosedur Pengumpulan Data

Pemerhatian

Soal selidik

Analisis Data

Data dianalisis berdasarkan hasil pemerhatian terhadap kefahaman dan penglibatan pelajar selama kajian dijalankan.

Rumusan

Model yang digunakan dalam kajian ini adalah model Kemmis dan Mc Taggard (1983). Model kajian tindakan yang dihasilkan oleh Stephen Kemmis dan Robert Mc Taggard pada tahun 1983 ini melibatkan dua kitaran. Kitaran yang pertama melibatkan refleksi pengajaran yang lepas manakala kitaran yang kedua melibatkan refleksi terhadap kajian yang dijalankan. Setiap kitaran tersebut mengandungi empat peringkat, iaitu fasa perancangan (plan), fasa tindakan (action), fasa pemerhatian (observe), dan fasa refleksi (reflection).

Langkah 1: Merancang

Dalam fasa perancangan, pengkaji membuat pemerhatian ke atas pelajar sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku pelajar diambil perhatian. Pelajar dilihat kurang berminat dan berfokus dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sekiranya dijalankan menggunakan kaedah kuliah atau berpusatkan guru. Pengkaji telah membuat perancangan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan kaedah karaoke atau nyanyian dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Langkah 2: Tindakan

Dalam fasa tindakan pula, pengkaji bertindak dengan memilih topik yang sesuai untuk menjalankan tindakan. Pengkaji telah memilih topik tatabahasa tajuk penggolongan kata. Kajian ini telah dilakukan selama 40 minit semasa waktu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Langkah 3: Pemerhatian

Seterusnya, pada fasa pemerhatian, pengkaji menjalankan pemerhatian terhadap maklum balas pelajar semasa kaedah tersebut diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Pengkaji telah mencatatkan setiap perlakuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dari aspek penglibatan, minat dan fokus mereka terhadap pengajaran bahasa Melayu.

Langkah 4: Refleksi

Fasa refleksi mengambil kira penilaian kendiri oleh guru serta penilaian oleh pelajar sewaktu sesi soal selidik diadakan. Kemudian pengkaji menganalisis segala kelemahan yang terdapat dalam kajian ini serta memikirkan penambahahbaikan yang boleh dilakukan bagi memurnikan lagi proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini.

.................................................................................................................................................................

KERANGKA OPERASIONAL

Kerangka operasional adalah penjelasan tentang pembolehubah-pembolehubah yang terdapat dalam konsep-konsep yang dipilih dan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah tersebut, serta hal-hal yang dijadikan alat pengukuran untuk mengukur pembolehubah-pembolehubah yang bersangkutan. Definisi operasional ini diberikan mengikut fahaman pengkaji, bukannya dengan merujuk kamus.

Berdasarkan kajian yang dijalankan, beberapa perkataan akan didefinisikan. Antaranya;

Karaoke

Menurut Kamus Dewan, karaoke bermaksud satu bentuk hiburan yang membolehkan individu (kumpulan) menyanyikan lagu terpilih di khalayak tertentu dengan iringan muzik yang sedia terakam dalam alat audio visual. Karaoke adalah satu bentuk hiburan interaktif yang membolehkan penyanyi amatur menyanyi bersama-sama dengan muzik yang telah dirakam. Muzik biasanya terdiri daripada lagu yang biasa didengari tanpa adanya vokal. Lirik dan pergerakan pula dipaparkan pada skrin video untuk panduan kepada penyanyi.

Nyanyian

Menurut Kamus Dewan, nyanyian bermaksud gubahan muzik yang dilagukan dengan suara. Manakala muzik, bermaksud gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan. Kaedah nyanyian boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya subjek Bahasa Melayu dengan cara pengajaran tentang sarikata lagu, memahami susunan baris lagu, nyanyian secara keseluruhan dan menerangkan nilai yang diperoleh daripada lagu tersebut.

TUGASAN 2 • JURNAL • AKTIVITI 11

JURNAL 1

Tajuk: Implementing Readers Theatre as an Approach to Classroom Fluency Instruction.

Pengarang: Chase Young; Rasinski, Timothy

PERNYATAAN MASALAH dalam kajian

1. Kebanyakan pelajar mengandaikan bahawa kaedah pembacaan pantas sebagai satu kaedah pembacaan yang lancar. Penulis berpendapat bahawa andaian tersebut adalah kurang sesuai serta merupakan satu pendekatan yang tidak tepat untuk diamalkan dalam pengajaran di dalam kelas yang berkaitan kelancaran lisan (fluency).

2. Penulis berpendapat bahawa sekiranya andaian ini berlanjutan diamalkan, ia boleh membawa kepada pembentukan generasi muda pembaca yang hanya boleh membaca dengan cepat, tetapi malangnya mempunyai sedikit kefahaman tentang apa yang dibaca, serta hanya memperoleh sedikit kepuasan dan keseronokan daripada pembacaan.

3. Apabila pelajar membaca secara pantas, kebiasaannya hanya sedikit tumpuan diberikan kepada pembacaan yang mempunyai ekspresi bermakna.

BAGAIMANA MEREKA melapor penyataan masalah

Penulis melaporkan pernyataan masalah dengan menyertakan pernyataan atau petikan sokongan daripada kajian literatur yang dijalankan oleh pengkaji yang lepas.

.................................................................................................................................................................

JURNAL 2

Tajuk: Action research approach on Mobile Learning Design for the Underserved

Pengarang: Paul H. Kim

PERNYATAAN MASALAH dalam kajian

1. Dalam masyarakat yang tidak menekankan kesaksamaan, kanak-kanak tidak mempunyai peluang yang sama rata untuk belajar dan merebut manfaat. Ramai lagi yang ditidakkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan melepaskan diri daripada belenggu kemiskinan.

2. Di Mexico, ramai kanak-kanak yang tinggal dalam komuniti yang sangat kecil sehingga tiada sekolah disediakan dan sebahagian lagi kumpulan akan berpindah-randah mengikut ibu bapa pada setiap tahun menuai. Oleh itu, mereka tidak akan tinggal lama di satu tepat untuk jangkamasa yang lama. Ini juga menyebabkan kanak-kanak ini tidak mempunyai kelayakan untuk dimasukkan di sekolah.

3. Maka apabila kanak-kanak yang tidak mempunyai peluang pendidikan diasingkan daripada masyarakat, ini meyebabkan mereka berterusan hidup tanpa ada kemahiran yang perlu untuk menjamin kehidupan mereka pada masa hadapan.

4. Capaian internet yang terhad untuk penduduk asli.

5. Usaha yang dijalankan sehingga kini menggunakan peranti mudahalih untuk pembelajaran bahasa, hanya terhad kepada pembelajaran perbendaharaan kata/tatabahasa, pembacaan cerita dan latihan menyebut.

BAGAIMANA MEREKA melapor penyataan masalah

1. Dalam tempoh 15 bulan, pengkaji telah menjalankan kajian yang berterusan. Penulis telah mendokumenkan beberapa siri perbincangan dengan beberapa kumpulan daripada pelbagai peringkat dan domain.

2. Penulis membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak migran asli di 5 perkampungan yang berbeza.

3. Menjalankan pengujian pilot terhadap beberapa peranti mudahalih.

4. Hasil daripada pengujian-pengujian ini, telah memberi penulis kefahaman terhadap kandungan, modul pembelajaran beserta kekangannya, dan mengenalpasti peluang untuk penambahbaikan pada masa akan datang.

5. Selain itu, penyataan masalah turut disokong oleh petikan/pernyataan dan statistik daripada pengkaji-pengkaji yang telah lepas.

.................................................................................................................................................................

JURNAL 3

Tajuk: An action research project on preparing teachers to meet the needs of underserved student populations.

Pengarang: Gayle A.Buck and Jeanene G.Cordes

PERNYATAAN MASALAH dalam kajian

1. Populasi kelas yang berubah dengan pesatnya memberikan cabaran kepada guru untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan terkini dan kemahiran yang diperlukan untuk membantu guru mencipta persekitaran yang boleh memenuhi keperluan pelajar Sains yang kurang berkemampuan.

2. Kanak-kanak dalam populasi ini terdiri daripada pelbagai latarbelakang – berpendapatan rendah, bekas pelatih pusat pemulihan akhlak, menghuni rumah kebajikan disebabkan keganasan domestik atau menunggu penempatan semula dengan agensi anak angkat. Mereka juga mempunyai pelbagai perbezaan etnik, bahasa dan kesukaran dalam pembelajaran.

3. Kanak-kanak ini berada di sekolah yang mana gurunya tidak bersedia dan tidak cukup yakin untuk mengurangkan perbezaan atau kehendak yang sama sekali berbeza daripada persekitaran kelas dalam arus perdana.

4. Tahap kepercayaan guru sebagai limitasi pada guru untuk mengajar. Sikap dan nilai merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana guru berinteraksi dengan pelbagai jenis pelajar.

5. Guru sering meninggalkan program pendidikan yang diikuti dan menanamkan kefahaman yang salah tentang konsep sejarah dan budaya kumpulan sasaran. Ini menyebabkan guru-guru ini kekal dengan tanggapan mereka yang tidak lengkap, tidak tepat dan bersifat cauvinistik.

6. Kelemahan kurikulum yang tidak memberi kesedaran dan tidak memberi pendedahan kepada guru terhadap perbezaan cara belajar bagi kanak-kanak ini.

BAGAIMANA MEREKA melapor penyataan masalah

1. Penulis melaporkan pernyataan masalah berdasarkan dapatan perbincangan yang dilakukan bersama penduduk setempat, organisasi berkanun yang terletak dalam lingkungan sampel kajian.

2. Penulis menyesuaikan rekabentuk kajian dengan menyertakan sokongan daripada pelbagai kajian literatur.

3. Penulis melaporkan hasil pengumpulan data daripada pandangan guru terhadap pelajar-pelajar kurang berkemampuan ini. Dapatan daripada pandangan ini digunakan sebagai asas untuk mengenalpasti masalah yang timbul sebelum menjalankan kajian secara lanjut.

4. Penulis juga menjalankan kajian ini sebagai memenuhi matlamatnya untuk meningkatkan kesediaan guru dari segi tahap keyakinan, pengetahuan pedagogi dan kesediaan untuk mengajar dalam pelbagai bidang dan latarbelakang.