Thursday, December 17, 2009

ULASAN JURNAL

JURNAL 1

Tajuk: Implementing Readers Theatre as an Approach to Classroom Fluency Instruction.

Pengarang: Chase Young; Rasinski, Timothy

PENGUMPULAN DATA

1. Penilaian daerah dan negeri untuk mengukur tahap perkembangan membaca setiap pelajar.

a. The Developmental Reading Assessment dilaksanakan pada permulaan dan hujung tahun persekolahan.

i. Mengukur tahap pembacaan pelajar berdasarkan ketepatan pengecaman perkataan dan pemahaman.

b. Texas Primary Reading Inventory (TPRI)

i. Mengukur kadar pembacaan dan bentuk sajak/puisi.

ii. Pelajar diberi ujian pra dan pos untuk mengukur tahap kefasihan.

iii. Pengukurannya berasaskan soalselidik yang dibina untuk memerhati dan merekod karakteristik pembaca yang fasih.

c. Dinilai di awal dan akhir sesi persekolahan.

BAGAIMANA MENGANALISIS DATA

1. Penilaian kuantitatif - Pemerhatian dan set penilaian yang mengukur kelakuan, sikap, motivasi dan minat pelajar.

2. Penilaian kualitatif

a. pandangan daripada ibu bapa pelajar

b. tahap motivasi pelajar

c. tahap penyertaan yang tinggi

................................................................................................................

JURNAL 2

Tajuk: An action research project on preparing teachers to meet the needs of underserved student populations.

Pengarang: Gayle A.Buck and Jeanene G.Cordes

Pengumpulan Data dan Bagaimana data dianalisis

1. Soal selidik

a. Dibuat oleh konsultan luaran

b. Menilai dari segi

i. Tahap keyakinan semasa mengajar subjek Sains

ii. Tahap pengetahuan strategi pedagogi guru tersebut

iii. Kesediaan guru untuk mengajar pelajar yang mempunya pelbagai latar belakang.

2. Refleksi dan respon bertulis – soalah berkisar tentang pembacaan dan pengalaman program.

3. Field notes

a. Setiap field experience diperhatikan oleh salah seorang pengkaji.

b. Ambil kira aspek aktiviti, strategi yang digabungkan.

c. Interaksi di antara guru pra perkhidmatan dan pelajar.

4. Dokumen Khusus – pelajar diberi tugasan untuk memperkembang aktiviti untuk tunjukkan kefahaman mereka terhadap pengajaran kepada populasi yang sangat berbeza.

Analisis kuantitatif

Data daripada soal selidik dikumpul, dikodkan dan dianalisa oleh konsultan luaran.

Analisis kualitatif

Memberikan pengkaji kefahaman teknikal terhadap kajian yang dijalankan.

Menilai sama ada kajian dapat meningkatkan keyakinan guru pra perkhidmatan dan pengetahuan dalam pengajaran Sains pada populasi pelajar yang berbeza ini.

................................................................................................................

JURNAL 3

Tajuk: Action research approach on Mobile Learning Design for the Underserved

Pengarang: Paul H. Kim

1. Mendokumenkan perbincangan dengan kumpulan sasaran di pelbagai peringkat dan domain.

2. Membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak asli migran di 5 buah kampung.

3. Membuat pengujian pilot terhadap pelbagai peranti mobile. Refleksi kritikal yang diperoleh daripada pengujian ini telah merumuskan kefahaman menyeluruh terhadap konteks, model pembelajaran dan kekangannya.

4. Temuramah kanak-kanak scara individu, secara luaran di sekitar ladang, tempat berteduh atau tempat berteduh pekerja.

Menilai dari pelbagai aspek yang berasaskan 6 kriteria iaitu Situation Specificity, Cultural Specificity, Practical Usability, Theoritical Applicability, Economic Scalability dan Viable Sustainability.

No comments:

Post a Comment